มิตรการเมือง » โปรดเกล้าฯ ให้ "สุภิญญา" พ้นตำแหน่งกรรมการ กสทช.

โปรดเกล้าฯ ให้ "สุภิญญา" พ้นตำแหน่งกรรมการ กสทช.

13 มกราคม 2018
10   0

โปรดเกล้าฯ ให้ "สุภิญญา" พ้นตำแหน่งกรรมการ กสทช.
 

 

วันที่ 13 ม.ค.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ้นจากตำแหน่ง โดยตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.2554

 

แต่เนื่องจาก น.ส.สุภิญญา ต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ส่งผลให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7ข. (7) แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2560 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว

          

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2560
          

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
          ผู้รับสนองพระราชโองการ
          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com